Compensatieregeling transitievergoeding

Graag herinneren wij u er hierbij aan dat het vanaf 1 april jl. mogelijk is om een aanvraag in te dienen bij het UWV voor compensatie van de betaalde transitievergoedingen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

Wanneer hebben werkgevers recht op compensatie van de transitievergoeding?

Om in aanmerking te komen voor compensatie gelden de volgende voorwaarden:

 1. de werknemer was arbeidsongeschikt op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 2. de arbeidsovereenkomst is geheel of gedeeltelijk geëindigd op het moment dat geen opzegverbod bij ziekte gold (dat is meestal na twee jaar ziekte);
 3. de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst ligt op of na 1 juli 2015;
 4. bij beëindiging van het dienstverband had de werknemer recht op een transitievergoeding (dit is bijv. niet het geval als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld). Een uitzondering hierop is als er geen transitievergoeding is verschuldigd, omdat de arbeidsovereenkomst is beëindigd door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst;
 5. de transitievergoeding is reeds uitbetaald aan de werknemer.

Het maakt hierbij niet uit of de arbeidsovereenkomst is beëindigd door ontbinding, met toestemming van UWV of het sluiten van een beëindigingsovereenkomst.

Wat is de hoogte van de compensatie?

In beginsel is de hoogte van de compensatie gelijk aan de hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Echter, gelden wel de volgende beperkingen:

 1. als de werknemer over de periode van een eventuele loonsanctie (derde ziektejaar) van het UWV transitievergoeding heeft opgebouwd, wordt de opgebouwde transitievergoeding over deze periode niet gecompenseerd;
 2. als de werkgever na twee jaar ziekte het dienstverband van werknemer slapend heeft gehouden, dan wordt het deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd na twee jaar ziekte niet gecompenseerd;
 3. als de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding hebben afgesproken, dan wordt alleen de lagere vergoeding gecompenseerd;
 4. de wettelijke rente die de werkgever eventueel verschuldigd is als gevolg van het te laat betalen van de transitievergoeding, wordt niet gecompenseerd;
 5. voor de transitievergoeding wordt elk jaar een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie is niet hoger dan dit maximumbedrag, tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan dit bedrag;
 6. werkgeverspremies worden niet vergoed.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij overgangssituaties?

Sinds 1 januari 2020 zijn de rekenregels voor de transitievergoeding gewijzigd.

De berekeningsmethode van de compensatie is afhankelijk van het moment waarop de ontslagvergunning bij het UWV is aangevraagd, de ontbinding bij de kantonrechter is aangevraagd of partijen overeenstemming hebben bereikt over het sluiten van de beëindigingsovereenkomst.

Als dit moment vóór 1 januari 2020 ligt, dan gelden de (oude) rekenregels van voor 1 januari 2020.

Als dit moment na 1 januari 2020 ligt, dan gelden de (nieuwe) rekenregels vanaf 1 januari 2020.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u de hoogte van de transitievergoeding berekenen.

Voor welke datum moeten werkgevers de compensatie hebben aangevraagd?

Als de transitievergoeding is betaald vóór 1 april 2020, dan kan de aanvraag voor compensatie worden gedaan tot en met 30 september 2020.

Als de transitievergoeding is betaald op of na 1 april 2020, dan kan de aanvraag voor compensatie worden gedaan binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding aan werknemer is betaald.

Hoe kunnen werkgevers de compensatie aanvragen?

Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal van UWV een verzoek tot compensatie indienen. Hierbij moeten werkgevers inloggen met e-Herkenning. Informatie over de stukken die daarbij moeten worden aangeleverd treft u aan op de website van UWV.

Wanneer betaalt het UWV de compensatie?

Indien u als werkgever recht heeft op compensatie, dan dient deze binnen (maximaal) 6 weken na de beslissing van het UWV te worden betaald.

De beslistermijn van het UWV is afhankelijk van het moment waarop het opzegverbod tijdens ziekte is geëindigd.

Als het opzegverbod tijdens ziekte is geëindigd voor 1 april 2020, dan is de beslistermijn van het UWV 26 weken.

Als het opzegverbod tijdens ziekte is geëindigd op of na 1 april 2020, dan is de beslistermijn van het UWV 8 weken.

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij de aanvraag van de compensatie, neemt u dan gerust contact met ons op.