Algemene voorwaarden

Om helder te maken welke afspraken gelden als u met Van Odijk Advocaten B.V. (“VOA”) samenwerkt, hanteren wij deze algemene voorwaarden. Ze gelden voor elke overeenkomst die we met elkaar sluiten en voor alles wat we voor u (de “Cliënt”) doen. Wij mogen deze algemene voorwaarden aanpassen, zowel voor lopende als voor nieuwe overeenkomsten. Als wij dat doen, hoort u dat natuurlijk van ons.

Opdracht

 1. Alle opdrachten en andere dienstverlening worden uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door VOA, ongeacht enige andere bedoeling. Artikelen 7:404 (opdrachtverlening met oog op persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers) zijn niet van toepassing.
 2. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend voor de Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door VOA aan de Cliënt. De Cliënt vrijwaart VOA als derden dat zonder de toestemming van VOA toch doen, daardoor schade lijden en VOA aansprakelijk houden.

Tarieven en facturering

 1. Tenzij anders overeengekomen, declareert VOA op basis van gewerkte tijd tegen de geldende uurtarieven, plus een vast percentage van het honorarium ter dekking van algemene kantoorkosten en omzetbelasting. Dit geldt ook voor de tijd gemoeid met reizen en de tijd besteed aan een eerste (intake) gesprek. VOA kan haar tarieven periodiek aanpassen.
 2. Noodzakelijke kosten die VOA voor de Cliënt maakt, maar niet in het tarief inbegrepen zitten, belast VOA aan de Cliënt door. Denk daarbij aan koerierskosten, griffierecht, deurwaarderskosten en de kosten voor vertalers en andere externe deskundigen.
 3. VOA factureert in beginsel maandelijks, maar is bevoegd tussentijds te factureren. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum.
 4. VOA is altijd gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Als VOA een voorschot in rekening brengt, kan het zijn dat VOA pas van start gaat zodra VOA het voorschotbedrag van de Cliënt heeft ontvangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de (tussentijdse) declaraties.

Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht voor de Cliënt onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van VOA leidt, zal deze beperkt zijn tot het bedrag waarop de door VOA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 2. Indien de verzekeraar niet uitkeert, is de totale aansprakelijkheid van VOA beperkt tot het bedragdat maximaal gelijk is aan het bedrag aan honorarium dat in de betreffende zaak, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, bij de Cliënt in rekening is gebracht, omzetbelasting niet meegerekend met een maximum van € 50.000,-.
 3. Alle vorderingsrechten en/of andere bevoegdheden van de Cliënt jegens VOA vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden.
 4. Aan VOA verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk. Onder het begrip “aan VOA verbonden personen” vallen alle voormalige, huidige en toekomstige (a) directe of indirecte aandeelhouders van VOA (“partners”), (b) holding-, werk-, pensioen- of andere gerelateerde entiteiten van VOA of haar partners, (c) aan VOA gerelateerde Stichting Beheer Derdengelden, en (d) werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers. Aan VOA verbonden personen (alsmede hun rechtsopvolgers) kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen. Deze voorwaarden zijn mede ten behoeve van hen overeengekomen.
 5. De Cliënt vrijwaart VOA en de aan VOA verbonden personen voor alle aanspraken door derden waarvoor in artikel 7 en 8 de aansprakelijkheid van VOA is beperkt. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten.

Inschakeling van derden

 1. Als het voor de zaak nodig is, schakelt VOA namens de Cliënt externe deskundigen of leveranciers in. Denk hierbij aan deurwaarders, vertalers, koeriers, buitenlandse advocatenkantoren, notarissen of fiscalisten. VOA zal hierbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Voor eventuele schade die deze dienstverleners veroorzaken is VOA niet aansprakelijk. Als een dienstverlener zijn aansprakelijkheid wil beperken, is VOA gerechtigd deze beperking namens de Cliënt te aanvaarden.

Derdengelden

 1. VOA en de aan haar gerelateerde Stichting Beheer Derdengelden mogen gelden van de Cliënt en derden onder zich houden en bij een door hen gekozen bank storten, maar zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt. Tenzij anders overeengekomen, wordt over op de derdengeldenrekening of anderszins ontvangen betalingen, geen rente vergoed.

Gegevensbescherming en compliance

 1. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De Cliënt stemt er mee in dat VOA gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. VOA is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.
 2. De Cliënt aanvaardt dat VOA bij de aanvaarding en uitvoering van haar opdrachten de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de op VOA van toepassing zijn gedragsregels van de Nederlands Orde van Advocaten in acht dient te nemen. VOA is als gevolg daarvan verplicht de identiteit van de Cliënt vast te stellen en ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden, zonder de Cliënt hierover te informeren.
 3. VOA verwerkt persoonsgegevens van de Cliënt en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen.
 4. VOA bewaart elektronische of papieren dossiers minimaal zeven jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met de Cliënt in de betreffende zaak. Na afloop van deze termijn vernietigt VOA deze dossiers.

Klachtenregeling

 1. Voor de dienstverlening door VOA geldt een klachtenregeling. Zie voor meer informatie de website van VOA.

Recht- en forumkeuze

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met VOA is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, locatie Utrecht,  tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Niettemin heeft VOA het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Cliënt.