Mijn contractspartner komt zijn afspraken niet na. Wat nu?

Wanneer uw contractspartner zijn afspraken niet nakomt, dan wilt u actie kunnen ondernemen. In eerste instantie zal dat meestal zijn dat u verlangt dat u contractspartner alsnog nakomt. Maar vaak komt ook schade en een vergoeding daarvan in beeld, al dan niet in combinatie met beëindiging (ontbinding) van de overeenkomst.

Aanspraak op schadevergoeding en ontbinding ontstaat niet altijd direct door het enkele feit dat een afspraak niet wordt nagekomen. Vaak is eerst verzuim en daarvoor een ingebrekestelling vereist. Lees hierover meer in deze blog.

Verzuim

Om schadevergoeding te kunnen eisen en/of de overeenkomst te kunnen ontbinden, moet er eerst sprake zijn van verzuim. Soms is dat niet nodig, bijvoorbeeld als nakoming niet meer kan plaatsvinden. Verzuim kan ook automatisch intreden, bijvoorbeeld als er een ‘harde’ nakomingstermijn is afgesproken of als uw contractspartner u bij voorbaat al laat weten zijn afspraak met u niet te zullen nakomen. Maar in de meeste gevallen zal verzuim pas intreden nadat u actief uw contractspartner in gebreke heeft gesteld.

Ingebrekestelling

De ingebrekestelling kunt u zien als een wettelijke verplichte laatste kans die u aan uw contractspartner moet geven om alsnog zijn afspraken juist na te komen. Aan een ingebrekestelling worden een aantal eisen gesteld:

  1. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn. Bij voorkeur verzendt u die per fax of aangetekende post zodat u – mocht dit later nodig zijn – kunt aantonen dat de brief uw contractspartner heeft bereikt. Communiceert u doorgaans per e-mail met uw contractspartij, dan kunt u de ingebrekestelling ook per e-mail verzenden. Ook in dat geval is het van belang dat u een ontvangstbevestiging heeft.
  2. U vermeldt duidelijk van welke verplichting u precies nakoming verlangt (wat wordt uw contractspartner geacht te doen?) en u maant hem aan die alsnog na te komen.
  3. U stelt een duidelijke en redelijke termijn waarbinnen die nakoming moet hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld 14 dagen na de ingebrekestelling, of uiterlijk op een bepaalde datum. Dit moet een redelijke termijn zijn, rekening houdend met de aard van de na te komen verplichting.
  4. U laat uw contractspartner weten dat u hem aansprakelijk houdt voor de schade die u lijdt als hij zijn verplichting niet alsnog nakomt.

Een goede ingebrekestelling is een eerste, maar vaak noodzakelijke stap om schadevergoeding te kunnen eisen en om eventueel een overeenkomst te kunnen ontbinden. Wordt deze stap overgeslagen of gebeurt dit niet goed, dan kan uw schadevordering daarop stranden. Of u zult later alsnog een juiste ingebrekestelling moeten sturen. Niet alleen leidt dat laatste dan tot vertraging, maar ook biedt u daarmee (verplicht) een nieuwe kans aan uw contractspartij op nakoming terwijl u daar misschien helemaal niet meer op zit te wachten.

Wilt u meer weten over wanneer uw contractspartij in verzuim verkeert of wanneer een ingebrekestelling nodig is, of wilt u hulp bij het opstellen van een ingebrekestelling? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Len Huard.