Schadevergoeding bij onrechtmatig beslag.

Een beslag op bijvoorbeeld een woning of een bankrekening heeft grote gevolgen voor de beslagene. Maar wat zijn de consequenties als blijkt dat een beslaglegger ten onrechte beslag heeft gelegd? In dat geval is hij aansprakelijk voor de schade die de beslagene hierdoor heeft geleden. Het risico voor onterecht beslag dient volgens de Hoge Raad bij de beslaglegger te rusten. De schadevergoeding is bedoeld als waarborg voor de beslagene.

Er zijn twee soorten gevallen waarin een beslag onrechtmatig is of kan zijn:

  1. In de eerste plaats is dit het geval wanneer een beslag ongegrond is, wat betekent dat de vordering die door de beslaglegger aan het beslag ten grondslag is gelegd in zijn geheel niet in rechte wordt erkend.
  2. Het tweede geval waarin sprake kan zijn van onrechtmatigheid doet zich voor indien de vordering die aan het beslag ten grondslag ligt ten dele niet in rechte wordt erkend, wanneer een beslag te lichtvaardig is gelegd, of wanneer het beslag onnodig is gehandhaafd.

In beide situaties is de volgende stap in het proces het aantonen van de schade door de beslagene. Hiervoor gelden de algemene schadevergoedingsregels. Bij de vaststelling van de omvang van de schade die vergoed moet worden dient de beslagene zoveel mogelijk in de toestand te worden gebracht waarin hij zou verkeren indien de schadeveroorzakende gebeurtenis, het onrechtmatig beslag, achterwege was gebleven. Voor de vaststelling van aansprakelijkheid voor schade moet een causaal verband tussen de beslaglegging en de schade aangetoond worden. Ook zal de beslagene moeten bewijzen dat specifieke schadeposten aan de beslaglegger toegerekend kunnen worden.

Bij een vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatig beslag kunnen echter diverse procedurele problemen optreden. Ten eerste zou de vordering verjaard kunnen zijn. Een vordering tot het betalen van een schadevergoeding wegens onrechtmatige daad verjaart vijf jaar na de dag waarop de benadeelde zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Ten tweede is het proces tot vergoeding van schade door onrechtmatig beslag vaak een langdurige procedure. Het zal meestal lang duren voordat de schade daadwerkelijk is vastgesteld en bovendien gaat het om een bewijstechnisch moeizame procedure.

Een onrechtmatig beslag kan uiteindelijk dus leiden tot vergoeding van geleden schade. Er zal per geval beoordeeld moeten worden of dat een haalbare kaart is. In ieder geval spelen de genoemde procedurele problemen daarbij een belangrijke rol.


Vragen?

Voor vragen neemt u gerust contact op met: Joop Deveer.