Wanneer is de premievordering van StiPP verjaard?

StiPP is het verplichte bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendkrachten. StiPP kan met terugwerkende kracht werkgevers aansluiten. Volgens haar beleid kan dat zelfs met ingang van 1 januari 2008. Het bedrag dat een werkgever voor achterstallige pensioenpremie voorgeschoteld krijgt kan dus gigantisch zijn. Werkgevers vragen mij daarom vaak: ‘Wanneer is een premievordering van StiPP verjaard?’ Die vraag zal ik hier beantwoorden!

Verjaringstermijn van 5 jaar

In de Pensioenwet is geen bijzondere verjaringstermijn opgenomen. In de rechtspraak wordt daarom  uitgegaan van de algemene wettelijke verjaringstermijn. Die termijn is voor de betaling van ‘periodieke vorderingen’ 5 jaar. Premievorderingen zoals die van StiPP worden onder de periodieke vorderingen begrepen. Kortom, de verjaringstermijn voor premievorderingen van StiPP is 5 jaar.

Wanneer vangt deze verjaringstermijn aan?

De wet bepaalt dat een verjaringstermijn gaat lopen vanaf de dag dat de vordering ‘opeisbaar’ is. Wanneer is de vordering van een bedrijfstakpensioenfonds zoals StiPP, zeker als die ziet op het verleden, dan opeisbaar? Over die vraag is, uiteraard, geprocedeerd. Lagere rechters hebben geoordeeld dat de premievordering opeisbaar was vanaf het moment dat de onderneming onder de verplichtstelling viel. Dat was gunstig voor de werkgever, want een geslaagd beroep op verjaring lag dan sneller binnen bereik.
Helaas heeft het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in 2017 roet in het eten gegooid. Hoewel het hof eveneens rekent met een verjaringstermijn van vijf jaar, oordeelt zij dat die termijn op een ander moment aanvangt. Volgens het Hof wordt de vordering van een Bpf namelijk opeisbaar op het moment dat de 14 dagen betalingstermijn van de premienota’s zijn verlopen. De verjaringstermijn vangt dus volgens het Hof pas aan nádat de premienota’s zijn verzonden.

Een voorbeeld

Stel: StiPP schrijft jou als detacheerder in januari 2016 aan. StiPP laat weten dat jouw onderneming verplicht wordt aangesloten. En dat die aansluiting ingaat per 1 januari 2010. Vervolgens ontvang je ruim een jaar later, in januari 2017, pas de premienota’s van StiPP die zien op de pensioenpremie over de afgelopen 7 jaren. Uitgaande van de lagere rechtspraak zou in ieder geval de nota van StiPP over het jaar 2010 al in 2015 zijn verjaard. Maar helaas oordeelde het Hof dus dat de verjaringstermijn pas gaat lopen ná verzending van de premienota’s. Die nota’s werden in dit voorbeeld pas in 2017 verzonden en die zijn anno 2018 nog (lang) niet verjaard.

Conclusie

De verjaringstermijn voor pensioenpremie kan (veel) later aanvangen dan de datum per wanneer een onderneming verplicht wordt aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Een beroep op verjaring is dus niet zaligmakend. Om deze reden blijft alertheid op een mogelijk verplichte aansluiting een bedrijfstakpensioenfonds zoals StiPP noodzakelijk. Alsook het zo veel mogelijk ‘StiPP-proof’ maken van uw activiteiten. Zie ook mijn eerdere blog De 10 gouden tips in de strijd tegen StiPP.

Wilt u meer weten over de verjaring van premies die StiPP vordert? Of heeft u andere vragen over StiPP? Neem dan vrijblijvend contact op met Joop M. Deveer.

De 10 gouden tips in de strijd tegen StiPP

Pensioen dat móet je doen?

Het regelen van een pensioen is niet altijd een vrije keuze. In sommige bedrijfstakken is er een verplicht gesteld pensioenfonds. StiPP is het verplichte bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendkrachten. Inmiddels is duidelijk dat onder “uitzendkracht” veel meer werknemers vallen dan ooit gedacht. Niet alleen de uitgeleende koffiejuffrouw, maar ook de gedetacheerde ICT-er kan voor uitzendkracht doorgaan. Een verplichte aansluiting bij StiPP ligt dus op de loer. De ellende is dat StiPP met terugwerkende kracht werkgevers kan aansluiten. Zelfs met ingang van 1 januari 2008. De nota voor achterstallige pensioenpremie loopt dan op tot duizelingwekkende hoogte. Alle reden dus om het StiPP risico in te schatten en preventieve maatregelen te nemen.

Voor wie is StiPP verplicht?

Het Verplichtstellingsbesluit en het Burgerlijk Wetboek noemen de aansluitvereisten. Helaas kan over de toepassing en uitleg van die vereisten lang en verfijnd worden geruzied. De Care4care-zaak heeft de gemoederen tot aan de Hoge Raad bezig gehouden en dat overigens zonder succes. Exact daarom is een praktische insteek om StiPP buiten de deur te houden te verkiezen boven hoogdravend juridisch getouwtrek. In veruit de meeste gevallen wordt namelijk de discussie met StiPP beslecht op basis van het volgende: a) wie houdt de leiding en toezicht over gedetacheerde werknemers? en b) is de loonsom die ziet op gedetacheerde werknemers minder dan 50% van de totale loonsom? Houd je als werkgever zelf de leiding en toezicht, of beperk je de loonsom die ziet op gedetacheerde werknemers tot 50% of minder van het totaal, dan heeft StiPP geen poot om op te staan.

Dit zijn de 10 beste tips om StiPP te weren:

  1. Check de inschrijving in het Handelsregister. Noteer als activiteit van de onderneming meer dan alleen ‘uitleenbureau’.
  2. Check de website: hoe prijs je de dienstverlening aan? Wervend bedoelde teksten kunnen in het kader van StiPP verkeerd uitpakken.
  3. Check de algemene voorwaarden. Staat daarin al een bepaling dat je als werkgever zèlf de leiding en toezicht houdt over gedetacheerd personeel?
  4. Check de opdrachtovereenkomsten. Staat daarin wie de leiding en toezicht houdt op het personeel? Leg zo mogelijk ook daarin vast dat je zèlf leiding en toezicht houdt.
  5. Check de arbeidsovereenkomsten. Een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst is een ‘no go’.
  6. Onderhoud regelmatig en structureel contact over de inhoud van het werk met gedetacheerde werknemers.
  7. Als er een werkgeverspensioen is, laat dan nagaan of de pensioenopbouw gelijkwaardig is aan StiPP in verband met het kunnen vragen van een vrijstelling aan StiPP.
  8. Overweeg om de dienstverlening te verbreden met bijvoorbeeld consultancywerk of het uitvoeren van inhouse opdrachten.
  9. Maak van een nood een deugd: richt voor de werknemers uit de categorie ‘uitzendkracht’ een uitzendonderneming op die wordt aangesloten bij StiPP.
  10. En tenslotte: als die gevreesde brief van StiPP op de deurmat valt schakel dan direct hulp in van een StiPP-specialist.

Wilt u meer weten over uw al of niet verplichte aansluiting bij StiPP? Of heeft u andere vragen over StiPP? Neem dan vrijblijvend contact op met Joop M. Deveer.

3 cruciale tips bij ontvangst brief StiPP

Opeens ontvang je een brief van StiPP. Zij stellen een onderzoek in naar jouw onderneming. Is jouw onderneming soms een uitzendonderneming? Zo ja, dan zal StiPP je verplicht aansluiten. Alertheid is op de plaats!

Een aansluiting heeft grote financiële gevolgen. Een aansluiting kan plaatsvinden met terugwerkende kracht. Deze gaat soms jaren (!) terug.

Dat betekent dat er onverwacht enorme bedragen aan pensioenpremies betaald moeten worden. Afhankelijk van het aantal medewerkers en hoogte van de salarissen kan de schuld in de tonnen lopen.

Tip 1 : Vul het standaard vragenformulier StiPP NIET in.

Als StiPP een onderzoek instelt naar jouw onderneming ontvang je een standaard vragenformulier. StiPP vraagt je om binnen 14 dagen dit formulier ingevuld terug te sturen. DOE DAT NIET! Waarom? Omdat dit formulier werkt met meerkeuzeantwoorden. Het juiste antwoord voor jouw onderneming staat er niet tussen. En sommige vragen hebben alleen ‘foute’ voorgedrukte antwoorden; ze leiden allemaal tot aansluiting.

Natuurlijk raad ik je aan om volledig mee te werken aan een onderzoek van StiPP. Maar houd de touwtjes vooral in eigen hand: schrijf een brief. Weet natuurlijk wel waar je dan op moet letten. Lees ook mijn eerdere blogs: https://www.vanodijk.nl/stipp-pensioen-ook-verplicht-voor-detacheerders/  en https://www.vanodijk.nl/uitspraak-care4care-van-de-hoge-raad-het-einde-voor-detacheerders/ 

Met het opstellen van een brief waarin StiPP wordt geïnformeerd over de onderneming, heeft ons kantoor inmiddels jarenlang ervaring. Neem vrijblijvend contact op met Joop M. Deveer.

Tip 2:  Protesteer tegen aansluiting.

Mijn ervaring is dat protesteren loont. In ongeveer de helft van mijn zaken bereik ik dat StiPP volledig afziet van aansluiting. Ook zijn er meerdere mogelijkheden om de schade te beperken.

Misschien is jouw onderneming helemaal geen uitzendonderneming? Of houd je als werkgever zelf leiding en toezicht over de werknemers? Misschien kunnen opdrachtgevers verklaringen afleggen die dit ondersteunen? Wat staat er eigenlijk in de contracten?

Er zijn vele mogelijkheden om een protest vorm te geven. Ook met het opstellen van een protest help ik je graag. Neem vrijblijvend contact op met Joop M. Deveer.

Tip 3: Meld betalingsonmacht direct.

Als een aansluiting bij StiPP doorgaat moet je betalen. Kan de onderneming de achterstallige premies niet betalen dan is het opletten geblazen. Bestuurders zijn namelijk aansprakelijk voor premieschulden aan StiPP.

Let op: is de bestuurder van de onderneming ook een vennootschap? Dan zijn de bestuurders daarvan óók aansprakelijk. Dit gaat net zolang door totdat er een natuurlijk persoon in beeld komt.

Je bent dus als bestuurder met je privé vermogen aansprakelijk richting StiPP! Dit geldt ook voor gewezen bestuurders.

Om daadwerkelijk aansprakelijk te zijn, moet de bestuurder wel een verwijt kunnen worden gemaakt. Het pensioenfonds wordt daarbij geholpen door een wettelijk bewijsvermoeden. Vermoed wordt dat het niet-betalen van premies aan de bestuurder is te verwijten, als níet aan de mededelingsplicht is voldaan.

Deze mededelingsplicht houdt in dat direct mededeling moet worden gedaan als de vennootschap niet in staat is om de verschuldigde premies te betalen. De betalingsonmacht moet dus tijdig worden gemeld.

Meer weten over het melden van betalingsonmacht? Of heeft u andere vragen over StiPP? Neem dan vrijblijvend contact op met Joop M. Deveer.