Wanneer is de premievordering van StiPP verjaard?

StiPP is het verplichte bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendkrachten. StiPP kan met terugwerkende kracht werkgevers aansluiten. Volgens haar beleid kan dat zelfs met ingang van 1 januari 2008. Het bedrag dat een werkgever voor achterstallige pensioenpremie voorgeschoteld krijgt kan dus gigantisch zijn. Werkgevers vragen mij daarom vaak: ‘Wanneer is een premievordering van StiPP verjaard?’ Die vraag zal ik hier beantwoorden!

Verjaringstermijn van 5 jaar

In de Pensioenwet is geen bijzondere verjaringstermijn opgenomen. In de rechtspraak wordt daarom  uitgegaan van de algemene wettelijke verjaringstermijn. Die termijn is voor de betaling van ‘periodieke vorderingen’ 5 jaar. Premievorderingen zoals die van StiPP worden onder de periodieke vorderingen begrepen. Kortom, de verjaringstermijn voor premievorderingen van StiPP is 5 jaar.

Wanneer vangt deze verjaringstermijn aan?

De wet bepaalt dat een verjaringstermijn gaat lopen vanaf de dag dat de vordering ‘opeisbaar’ is. Wanneer is de vordering van een bedrijfstakpensioenfonds zoals StiPP, zeker als die ziet op het verleden, dan opeisbaar? Over die vraag is, uiteraard, geprocedeerd. Lagere rechters hebben geoordeeld dat de premievordering opeisbaar was vanaf het moment dat de onderneming onder de verplichtstelling viel. Dat was gunstig voor de werkgever, want een geslaagd beroep op verjaring lag dan sneller binnen bereik.
Helaas heeft het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in 2017 roet in het eten gegooid. Hoewel het hof eveneens rekent met een verjaringstermijn van vijf jaar, oordeelt zij dat die termijn op een ander moment aanvangt. Volgens het Hof wordt de vordering van een Bpf namelijk opeisbaar op het moment dat de 14 dagen betalingstermijn van de premienota’s zijn verlopen. De verjaringstermijn vangt dus volgens het Hof pas aan nádat de premienota’s zijn verzonden.

Een voorbeeld

Stel: StiPP schrijft jou als detacheerder in januari 2016 aan. StiPP laat weten dat jouw onderneming verplicht wordt aangesloten. En dat die aansluiting ingaat per 1 januari 2010. Vervolgens ontvang je ruim een jaar later, in januari 2017, pas de premienota’s van StiPP die zien op de pensioenpremie over de afgelopen 7 jaren. Uitgaande van de lagere rechtspraak zou in ieder geval de nota van StiPP over het jaar 2010 al in 2015 zijn verjaard. Maar helaas oordeelde het Hof dus dat de verjaringstermijn pas gaat lopen ná verzending van de premienota’s. Die nota’s werden in dit voorbeeld pas in 2017 verzonden en die zijn anno 2018 nog (lang) niet verjaard.

Conclusie

De verjaringstermijn voor pensioenpremie kan (veel) later aanvangen dan de datum per wanneer een onderneming verplicht wordt aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Een beroep op verjaring is dus niet zaligmakend. Om deze reden blijft alertheid op een mogelijk verplichte aansluiting een bedrijfstakpensioenfonds zoals StiPP noodzakelijk. Alsook het zo veel mogelijk ‘StiPP-proof’ maken van uw activiteiten. Zie ook mijn eerdere blog De 10 gouden tips in de strijd tegen StiPP.

Wilt u meer weten over de verjaring van premies die StiPP vordert? Of heeft u andere vragen over StiPP? Neem dan vrijblijvend contact op met Joop M. Deveer.