Werkgevers, opgelet! Vergoeding van de transitievergoeding

Op 5 juli 2018 is de Eerste kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding is geregeld. De compensatie is bedoeld voor werkgevers die bij ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer een transitievergoeding hebben betaald.

Voor de toekenning van de compensatie gelden echter wel enkele voorwaarden. In deze blog wordt uiteengezet wanneer het recht op compensatie bestaat, de hoogte van de compensatie en de wijze van aanvraag van de compensatie. Tot slot komt aan de orde de vraag of een werkgever ook zonder een schriftelijke arbeidsovereenkomst de compensatie kan ontvangen.

Wanneer bestaat het recht op compensatie?

Voor het recht op compensatie van de transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

  • er moet sprake zijn van ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer die wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was om zijn werkzaamheden te verrichten;
  • het ontslag moet hebben plaatsgevonden na de periode van twee jaar loondoorbetaling aan de arbeidsongeschikte werknemer, zodat er geen opzegverbod meer van toepassing is;
  • er moet voldaan zijn aan alle wettelijke voorwaarden voor het verschuldigd zijn van de transitievergoeding.

Op de voorwaarden dat voldaan moet zijn aan alle wettelijke voorwaarden voor het verschuldigd zijn van de transitievergoeding, geldt één uitzondering. Namelijk als het ontslag heeft plaatsgevonden middels het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Wettelijk gezien is dan geen transitievergoeding verschuldigd, maar als deze toch is betaald, dan bestaat volgens dit wetsvoorstel alsnog het recht op compensatie. Het maakt voor de compensatie niet uit of het ontslag heeft plaatsgevonden middels een beëindigingsovereenkomst, ontslagvergunning of ontbindingsprocedure.

Wat is de hoogte van de compensatie?
De hoogte van de compensatie is gelijk aan de hoogte van de wettelijke transitievergoeding, verhoogd met de eventuele transitiekosten die de werkgever in mindering heeft gebracht op de transitievergoeding.

Daarnaast gelden echter wel twee beperkingen:

  1. de compensatie kan nooit meer bedragen dan het door de werkgever doorbetaalde loon aan de arbeidsongeschikte werknemer;
  2. als er een loonsanctie is opgelegd door het UWV aan de werkgever wegens het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen, dan telt deze periode van de landsanctie niet mee bij de berekening van de compensatie.

Wanneer en hoe dien je een verzoek tot compensatie in?
Compensatie kun je middels een aanvraagformulier aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vanaf 1 april 2020. Dit kan pas nadat de volledige transitievergoeding reeds is betaald aan de werknemer.

De compensatie kan ook met terugwerkende kracht aangevraagd worden voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015. Voor de aanvragen die zien of vergoedingen die zijn betaald op of na 1 april 2020, kan de compensatie maximaal zes maanden na betaling van de vergoeding worden aangevraagd.

Wat als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst bestaat?
Als werkgever moet je bij het verzoek tot compensatie enkele documenten, waaronder een arbeidsovereenkomst, aanleveren. Maar wat als deze niet bestaat? Dit hoeft geen reden te zijn om geen compensatie te ontvangen. Het bestaan van de arbeidsovereenkomst zal dan op een andere manier aangetoond moeten worden, bijvoorbeeld door middel van andere ‘’bewijsstukken’’, zoals e-mails.

Wil je weten of jij als werkgever in aanmerking komt voor de compensatie van de transitievergoeding? Of heb je andere vragen omtrent deze wettelijke regeling? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Gaby Mohadjeri