loonsanctie UWV

Werkgevers, voorkom een loonsanctie van het UWV!

Een bron van frustratie voor veel werkgevers; een door het UWV opgelegde loonsanctie. In dit artikel zet ik kort uiteen wat een loonsanctie is, wanneer je als werkgever deze kunt krijgen, welke soorten loonsancties er zijn en geef ik tot slot 10 tips waarmee je een loonsanctie kunt voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Wat is een loonsanctie en wanneer krijg je deze?

Zoals de meeste werkgevers bekend, geldt op grond van de wet dat het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar doorbetaald moet worden. Als de werknemer na twee jaar nog ziek is en een WIA uitkering aanvraagt bij het UWV, beoordeelt het UWV of je als werkgever aan je re-integratieverplichtingen hebt voldaan. Als het UWV van mening is dat je dat niet hebt gedaan, dan wordt de loondoorbetalingsverplichting verlengd met maximaal één jaar. Dit wordt de loonsanctie genoemd.

Welke soorten loonsancties bestaan er?

Een loonsanctie kan om zowel administratieve als inhoudelijke redenen worden opgelegd.

De administratieve loonsanctie wordt opgelegd als een werkgever geen (volledig) verzuimdossier heeft bijgehouden. Onder een verzuimdossier wordt verstaan: een probleemanalyse, plan van aanpak, periodieke evaluaties, eerstejaars evaluatie, eindevaluatie, eventuele stukken van de arbeidsdeskundige, externe re-integratiebureau en een deskundigenoordeel van het UWV.

De inhoudelijke sanctie wordt opgelegd als het UWV vindt dat je als werkgever te weinig hebt gedaan om je werknemer te laten re-integreren.

10 tips om een loonsanctie te voorkomen:

  1. Houd allereerst een duidelijk en compleet verzuimdossier bij van alle genomen stappen en plannen;
  2. Doorloop tijdig alle voornoemde verplichte stappen die ook in het verzuimdossier thuishoren. Raadpleeg het stappenplan van het UWV om er zeker van te zijn dat je geen stap mist;
  3. plan voldoende activiteiten in die gericht zijn op werkhervatting;
  4. check regelmatig of de re-integratie volgens het plan van aanpak verloopt;
  5. wijs samen met uw werknemer eventueel een casemanager aan om dit proces te coördineren;
  6. ondersteun uw werknemer in de werkhervatting door bijvoorbeeld een cursus of training aan te bieden;
  7. wees kritisch op de beoordelingen van de bedrijfsarts en een eventueel re-integratiebedrijf;
  8. handel overeenkomstig de richtlijnen van het UWV. Raadpleeg hiervoor de Werkwijzer Poortwachter van het UWV;
  9. Zorg voor duurzaam en passend werk voor je werknemer. Volgens het UWV is passend werk het werk waarmee de werknemer minimaal 65% van zijn vroegere loon verdient. Duurzaam betekent dat de werknemer in een spoor 1 traject werk heeft gekregen voor onbepaalde tijd en in een spoor 2 traject voor minimaal 6 maanden;
  10. als je twijfelt of je op het goede spoor zit, vraag dan tussentijds een deskundigenoordeel aan bij het UWV;

 

Indien u vragen heeft over de re-integratie van uw zieke werknemer of als u tegen andere arbeidsrechtelijke kwesties aanloopt, neemt u dan gerust contact op met mr. Gaby Mohadjeri